ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Jagstrukturerande psykoterapi
– tre faser

  

  

Jagstrukturerande förhållningssätt. Det icke polariserande förhållningssättet som tillämpas i jagstrukturerande psykoterapi har visat sig vara mycket framgångsrikt i kontakten med klienter med personlighetsstörningar exempelvis i barn och vuxenpsykiatri, behandlingshem, socialtjänst, kriminalvård, primärvård, habilitering och missbruksvård.

Det jagstrukturerande förhållningssättet innebär bl a att man måste förstå och ta hänsyn till klientens särdrag, tillämpa en speciell samtalsmetodik (icke polariserande samtalsstil) och utgå från klientens konkreta verklighet. Genom den ickepolariserande samtalsstilen skapas en vi-känsla som leder till ökat samförstånd som i sin tur skapar en miljö med minskad risk för konflikter.

Förhållningssättet har visat sig vara mycket användbart i samarbetet mellan olika verksamheter.

 

Inlednings- (narcissistisk) fas

 

 

Målet i den första fasen är att bygga upp ett fungerande samarbete, terapeutisk allians. Detta sker genom att på ett icke-polariserande sätt intressera sig för klientens konkreta omgivning och intressen. Effekten blir en ökad narcissism, vilken fungerar som drivkraft i psykoterapin.

Arbetsfas

 

Målet i denna fas är att skapa mening och sammanhang i världen genom att förankra klientens jag i den egna livshistorien, vilken systematiskt kartläggs så att alla delar synliggörs och blir begripliga. Historien ska bli till en berättelse där klienten har sin givna plats i en generationskedja.

Avslutningsfas

 

Målet i avslutningsfasen är att klientens identitet varaktigt ska vara förankrad i historien och att han/hon ska uppnå autonomi genom språkets strukturerande funktion. Avslutningen av psykoterapin skall genomföras på ett sätt som inte omintetgör det uppnådda resultatet.

 

 

 

 

Klientens jagstrukturering och personlighetsutveckling kan under psykoterapin följas via särskilt definierade strukturtecken. Psykoterapeutens förhållningssätt kan modifieras utifrån klientens grad av jagstrukturering.

Bedömning av personlighetsstruktur

Det är klientens aktuella personlighetsstruktur som avgör samtalens uppläggning. Struktureringsgrad är inte ett helt statiskt fenomen, utan kan växla hos en och samma klient, t ex i kris.

 


 

 

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21